WE-VOTERS

We-Voters: directe democratie – Zwitsers model voor België en de wereld
 
Het verhaal van Guides bureau begint in het hart van de Zwitserse Alpen, de bakermat van de directe democratie.
zie Ons verhaal

Guides Bureau streeft een algemeen doel na van permanente educatie, namelijk om van elke persoon een CRAC te maken, een actieve en kritisch verantwoordelijke burger.

We Voters is een project van Guides Bureau. Het doel ervan is om directe democratie in gebruik te nemen, in België en Europa, gebaseerd op het Zwitserse model.

De werking ervan is gebaseerd op het praktische gebruik van het recht op referendum en initiatief.
Maar niet zomaar… het referendum kan bijvoorbeeld niet worden uitgevoerd volgens “de wens van de prins”, het volk kan er niet toe worden gebracht één enkel antwoord te geven op meerdere vragen, enz. Zoals bepaald in de Zwitserse grondwet moet de getrouwe en zekere uitdrukking van de wil van het volk gegarandeerd worden. Anders is elke uitslag van een stemming ongeldig.

Een uitsluitend representatieve democratie, die bestaat uit het afstaan ​​van het stemrecht om de vier jaar aan derden, zonder enige andere directe controle, is niet langer geschikt.

Activiteiten
Beweging voor directe democratie – Zwitsers model
Workshops
Conferenties
Informatiebijeenkomsten
Reservering
Via Contact

Recht van referendum: recht van de bevolking om een ​​project van de overheid goed te keuren/af te wijzen.
Referenda worden niet naar willekeur van de overheid georganiseerd, maar alleen de wet bepaalt welke beslissingen verplicht of facultatief moeten worden gestemd, in dit geval dus op verzoek van de burgers.

Initiatiefrecht: recht van burgers om een ​​project voor te stellen (herziening van de grondwet, wet, enz.).
De overheid kan een tegenproject voorstellen voor het burgerinitiatief. De bevolking moet 3 vragen beantwoorden: ja of nee op het initiatief, ja of nee op het tegenvoorstel, ja op slechts 1 van de 2 voorstellen als de 2 de meerderheid van de stemmen behalen.

3 principes: Elk project dat aan de mensen wordt voorgelegd, moet voldoen aan de volgende principes:
– respect voor hoger recht
– uniciteit van het onderwerp (de burger mag niet met één vraag meerdere vragen beantwoorden.)
– mag niet manifest onuitvoerbaar zijn.

Toegang voor iedereen: om het optionele referendum of initiatief te lanceren, moet het aantal te verzamelen handtekeningen laag genoeg zijn (~0,5% van de bevolking) zodat deze rechten toegankelijk zijn voor de burger en niet alleen voor grote organisaties.

Machtsniveaus: Politieke rechten worden over het algemeen uitgeoefend op gemeentelijk, regionaal en federaal niveau. Naargelang de aard van de beslissingen, op het niveau van meerdere gemeenten of gefedereerde entiteiten.

Stemmingen: Er wordt 4 x/jaar gestemd. Burgers krijgen hun stemmateriaal thuisgestuurd en kunnen stemmen per post (stemenvelop), elektronisch of door naar het stembureau te gaan.
Beslissingen worden genomen door de regering die door ons allemaal wordt gevormd! Wij zijn de overheid.

Rechtbank: Burgers kunnen naar de Federale Rechtbank stappen als zij menen dat hun politieke rechten zijn geschonden.

Voordelen van politieke rechten?
Concordantie tussen overheid en burgers, legitimiteit, open en levendig politiek leven, kwaliteit van projecten, goed financieel beheer, machtsverdeling, vermindering van de rol van belangengroepen en partijen, lage corruptie en burgertevredenheid (80% in Zwitserland).