WE-VOTERS

We-voters: directe democratie – Zwitsers model voor België & Wereld

Guides Bureau vindt zijn oorsprong in het hart van de Zwitserse Alpen, de bakermat van de directe democratie.
cfr Ons verhaal

Door zijn activiteiten streeft Guides Bureau een algemeen doel na van permanente educatie, namelijk om van elke persoon een actieve en kritische verantwoordelijke burger te maken.

We-voters / Guides Bureau streeft naar directe democratie in België & Europa, naar Zwitsers model.
De werking ervan is gebaseerd op het praktische gebruik van het recht van referendum en initiatief.
Maar niet zomaar… zeker niet zoals een referendum door de kroon, op de Franse manier of zoals dat van Brexit, besmet door vooroordelen die de getrouwe en zekere uitdrukking van de wil van het volk niet garanderen…

De uitsluitend representatieve democratie, die erin bestaat om elke 4 jaar het stemrecht af te staan ​​aan vaak onbekende derden past niet meer.

Activiteiten
Beweging voor directe democratie – Zwitsers model
Workshops
Conferenties
Informatiebijeenkomsten
Regio
België & Europa & Wereld
Duur
3 uur (“1/2 dag”), 6 uur (“hele dag”), 2 dagen en +
Duur op maat
Periodes van de dag (4)
Ochtend middag avond
Reservering
Via Contact

Recht van referendum: recht van de bevolking om een ​​project van de overheid goed te keuren/af te wijzen.
Referenda worden niet naar willekeur van de overheid georganiseerd, maar alleen de wet bepaalt welke beslissingen verplicht of facultatief moeten worden gestemd, in dit geval dus op verzoek van de burgers.

Initiatiefrecht: recht van burgers om een ​​project voor te stellen (herziening van de grondwet, wet, enz.).
De overheid kan een tegenproject voorstellen voor het burgerinitiatief. De bevolking moet 3 vragen beantwoorden: ja of nee op het initiatief, ja of nee op het tegenvoorstel, ja op slechts 1 van de 2 voorstellen als de 2 de meerderheid van de stemmen behalen.

3 principes: Elk project dat aan de mensen wordt voorgelegd, moet voldoen aan de volgende principes:
– respect voor hoger recht
– uniciteit van het onderwerp (de burger mag niet met één vraag meerdere vragen beantwoorden.)
– mag niet manifest onuitvoerbaar zijn.

Toegang voor iedereen: om het optionele referendum of initiatief te lanceren, moet het aantal te verzamelen handtekeningen laag genoeg zijn (~0,5% van de bevolking) zodat deze rechten toegankelijk zijn voor de burger en niet alleen voor grote organisaties.

Machtsniveaus: Politieke rechten worden over het algemeen uitgeoefend op gemeentelijk, regionaal en federaal niveau. Naargelang de aard van de beslissingen, op het niveau van meerdere gemeenten of gefedereerde entiteiten.

Stemmingen: Er wordt 4 x/jaar gestemd. Burgers krijgen hun stemmateriaal thuisgestuurd en kunnen stemmen per post (stemenvelop), elektronisch of door naar het stembureau te gaan.
Beslissingen worden genomen door de regering die door ons allemaal wordt gevormd! Wij zijn de overheid.

Rechtbank: Burgers kunnen naar de Federale Rechtbank stappen als zij menen dat hun politieke rechten zijn geschonden.

Voordelen van politieke rechten?
Concordantie tussen overheid en burgers, legitimiteit, open en levendig politiek leven, kwaliteit van projecten, goed financieel beheer, machtsverdeling, vermindering van de rol van belangengroepen en partijen, lage corruptie en burgertevredenheid (80% in Zwitserland).